top of page

שערי צדק

בית למעמד היצירתי בירושלים

המבנה ההיסטורי של שערי צדק ברחוב יפו בירושלים, נבנה בשנת 1902 כבית חולים לתושבים החדשים מחוץ לחומות העיר. הוא הצליח להמשיך בפעילותו גם במהלך שתי מלחמות העולם, ובנוסף במהלך המצור על העיר במלחמת העצמאות. בשנות השמונים בית החולים עבר למשכנו החדש, והמבנה נרכש
לצורך הקמת מלון יוקרה.

המרחב החברתי הפך את המבנה לבית למגזר היוצר בירושלים. אמנים ויוצרים צעירים מתחומים שונים פועלים במתחם ותורמים להפיכתה של ירושלים למגוונת וחיה.

bottom of page